Regulamin usług SEO Hosters

Regulamin świadczenia usług opisanych na stronie seohosters.pl.

Dział I – Postanowienia ogólne
1. Firma SEMtec Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łabędziej 12, zwana dalej Usługodawcą, świadczy usługi zamawiającemu, zwanemu dalej Usługobiorcą, w zamian za wnoszone przez niego opłaty abonamentowe.
2. Regulamin świadczenia usług jest integralną częścią zamówienia Usługobiorcy.
3. Złożenie zamówienia na którąkolwiek z usług świadczonych przez Usługodawcę jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż Usługobiorca zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.
4. Usługodawca świadczy Usługobiorcy usługi na podstawie zasad niniejszego Regulaminu oraz zamówienia opisującego zakres świadczonych usług.
5. Definicje:
a) Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.
b) Usługi - pakiet usług określonych w ofercie Usługodawcy, który został zakupiony przez Usługobiorcę.
c) Umowa - umowa o świadczenie Usług zamówionych przez Usługobiorcę, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin.
d) Awaria - nieplanowana przerwa w dostępności usług, która następuje z przyczyn niezależnych.
e) Przerwa techniczna – brak dostępności Usług, związany z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, zaplanowany i zapowiedziany przez Usługodawcę z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Dział II – Rozpoczęcie i zaprzestanie świadczenia usług
1. Sposób zawarcia Umowy:
a) Zamówienie Usług odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wybór jednej lub więcej oferowanych przez Usługodawcę Usług, za pośrednictwem strony seohosters.pl.
b) Usługobiorca zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych oraz danych do wystawienia faktury podczas aktywacji Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Usługodawcę do zablokowania i zaprzestania świadczenia Usługi.
2. Płatności:
a) Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia Usługobiorcy w momencie aktywacji Usługi faktury pro forma.
b) Usługa zostaje aktywowana w momencie otrzymania płatności za pierwszy okres rozliczeniowy.
c) Niedokonanie wpłaty przez Usługobiorcę w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury pro forma skutkować będzie blokadą Usługi na kolejne 14 dni. Otrzymanie przez Usługodawcę w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi.
d) Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia faktury pro forma na kolejny okres abonamentowy 14 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi. Po upływie opłaconego okresu abonamentowego i nie dokonaniu wpłaty przez Usługobiorcę następuje blokada Usługi na kolejne 14 dni. Otrzymanie przez Usługodawcę w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi.
e) Fakturę pro forma można opłacić w następujący sposób: zwykłym przelewem bankowym albo przelewem elektronicznym przy pomocy systemu PayU.
f) Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za Usługę, Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
g) Usługodawca zobowiązuje się do nie zmieniania warunków finansowych świadczonej Usługobiorcy usługi w okresie trwania jej abonamentu.
h) W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego okresu abonamentowego, wielkości limitu ruchu z i do sieci Internet, określonego w specyfikacji wybranej i zamówionej przez Usługobiorcę Usługi, Usługodawca wystawi dodatkową fakturę za dodatkowy ruch wg aktualnego cennika. Po wystawieniu faktury obowiązują identyczne zasady płatności oraz blokowania i usuwania kont jak dla dowolnej ofertowanej przez Usługodawcę Usługi, która zamawiana jest w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie.
3. Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy:
a) Umowa wygasa w przypadku nieuiszczenia opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego.
b) Usługobiorca może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od wykupienia abonamentu, a Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu pełnej opłaty abonamentowej.

Dział III – Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy
1. Usługobiorca zobowiązany jest do:
a) niewykorzystywania usług w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa, w szczególności w celu utrzymywania serwisów lub utrzymywania treści erotycznej oraz warezowej, zawierających nielegalne oprogramowanie lub których elementy wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane na serwerach Usługodawcy,
b) zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi takimi jak hasła pocztowe i dostępowe,
c) niewykorzystywania zasobów systemowych Usługodawcy w sposób utrudniający korzystanie z nich innym Usługobiorcom oraz w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi,
d) niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Usługodawcy, do których Usługobiorca nie ma uprawnień,
2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w zamówieniu oraz specyfikacji danej Usługi.
3. Usługodawca zobowiązany jest ponadto do:
a) monitorowanie działania poszczególnych Usług,
b) niezwłocznego likwidowania Awarii powstałych po swojej stronie,
c) zapewnienia bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerach, a będących własnością Usługobiorcy,
d) informowania o Przerwach technicznych z 24 godzinnym wyprzedzeniem,
4. Za brak ciągłości dostarczania usług, zawiniony przez Usługodawcę, trwający ponad 24 godziny, Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o miesiąc za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy ponad okres 1 dnia. Przedłużenie takie dokonywane jest na żądanie Usługobiorcy. Usługobiorca może złożyć żądanie w terminie 14 dni od powstania przerwy.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie swych usług przez Usługobiorcę.
6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu nie zachowania należytej staranności w wykonaniu przedmiotu Umowy. Odpowiedzialność ta dotyczy szkód rzeczywistych, z wyłączeniem utraconych korzyści ograniczonych do jednego przypadku wyrządzenia szkody.

Dział IV – Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
1. Administratorem danych w stosunku do danych Usługobiorców będących osobami fizycznymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą albo osobami reprezentującymi spółki prawa handlowego oraz inne podmioty posiadające lub nieposiadające osobowości prawnej, jest firma SEMtec Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łabędziej 12. Każda z tych osób ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) w związku z realizacją Umowy, o której mowa w niniejszym Regulaminie,
b) w związku z obsługą reklamacji,
c) w związku z wykorzystaniem danych osobowych w celach marketingowych, w tym otrzymywania informacji handlowych na adres e-mail (pod warunkiem wyrażenia zgody poprzez odznaczenie stosownego checkboxu w formularzu zamówienia Usługi),
d) w związku z korespondencją mailową,
e) dla potrzeb technicznych i statystyk.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów opisanych w pkt. 2 powyżej, w tym w szczególności do realizacji Umowy na zamówione przez Usługobiorcę Usługi.
3. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
4. Usługodawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Usługodawca wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Usługodawca zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
7. Usługodawca wykorzystuje „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony www Usługodawcy, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Dział V – Reklamacje
1. Reklamacja składana przez Usługobiorcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej na adres e-mail: kontakt@seohosters.pl
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane teleadresowe Usługobiorcy,
b) nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
c) przedmiot reklamacji,
3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres Usługodawcy (e-mailem lub pocztą) w terminie 14 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Usługobiorcy odpowiedź wraz z uzasadnieniem.

Dział VI – Przepisy końcowe
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2012
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany e-mailem na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Do tego czasu obowiązuje Usługobiorcę poprzedni Regulamin. W wypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy.